Θηραματικά

Στη χώρα μας απαντώνται αρκετά είδη της άγριας πανίδας με θηραματικό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο εκδίδεται κατάλογος με τα επιτρεπόμενα θηραματικά είδη και αριθμεί συνήθως 37 είδη από τα οποία τα 36 βρίσκονται στο μουσείο.

Ορισμένα απ’ αυτά είναι επιδημητικά θηράματα, όπως ο λαγός Lepus europaeus, ο αγριόχοιρος Sus scrofa, η νησιωτική πέρδικα Alectoris chukar, η ορεινή πέρδικα Alectoris graeca, ο φασιανός Phasianus colchicus, η σιταρήθρα Alauda arvensis και άλλα είναι μεταναστευτικά όπως το τρυγόνι Streptopelia turtur.

Πολλά είδη έρχονται σε μεγάλους αριθμούς το φθινόπωρο για να διαχειμάσουν στη χώρα μας, όπως η φάσα Columba palumbus,  η κελαηδότσιχλα Turdus philomelos, η κοκκινότσιχλα Turdus iliacus, η τσαρτσάρα Turdus viscivorus, η μπεκάτσα Scolopax rusticola κ.ά.

Επίσης, μεγάλος αριθμός υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών διαχειμάζει στους υγρότοπους της χώρας μας και αρκετά απ΄ αυτά τα είδη έχουν μεγάλη θηραματική αξία. Τέτοια είναι από τα υδρόβια πτηνά η πρασινοκεφαλόπαπια Anas platyrhynchos, το κιρκίρι Anas crecca, το σφυριχτάρι Anas penelope, η σουβλόπαπια Anas acuta, η χουλιαρόπαπια Anas clypeata, η κυνηγόπαπια Aythya ferina, η τσικνόπαπια Aythya fuligula, η φαλαρίδα Fulica atra και από τα παρυδάτια το μπεκατσίνι Gallinago gallinago, η καλημάνα Vanellus vanellus κ.ά.

Αρκετά είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των θηρεύσιμων ειδών θηρεύονται λόγω των αρνητικών επιδράσεων που ασκούν στη γεωργία, όπως η καρακάξα Pica pica, η κάργα Corvus monedula, το ψαρόνι Sturnus vulgaris ή στη θηραματική οικονομία, όπως η αλεπού Vulpes vulpes και το πετροκούναβο Martes foina.