Ψάρια

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
    Anguilla anguilla Χέλι
    Barbus cyclolepis Βιργιάνα
    Carassius gibelio Πεταλούδα
    Cyprinus carpio Γριβάδι
    Esox lucius Τούρνα
    Leucaspius  delineatus Μικρόσισρκο
    Leusiscus cephalus Τυλινάρι
    Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
    Perca  fluviatilis Περκί
    Scardinius  erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
    Silurus glanis Γουλιανός