Αμερικάνικη Πέστροφα

Κατηγορία: Ψάρια

apestrofa01apestrofa02apestrofa04apestrofa03
Αμερικάνικη Πέστροφα Oncorhynchusmykiss (Walbaum, 1792) - (Rainbow trout)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 120,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 25,4 Kg Μέγιστη ηλικία: 11 έτη.
Περιβάλλον – Βιότοποι: Βενθοπελαγικό είδος του γλυκού νερού, ανάδρομο. Ζει συνήθως στα ποτάμια, απαντάται όμως και σε λίμνες αλλά και σε υφάλμυρα ή ακόμη και σε θαλασσινά νερά, σε βάθη από 0 – 200 m.
Οι φυσικοί οικότοποι του είδους είναι τα γλυκά νερά με θερμοκρασία περίπου 12 οC το καλοκαίρι. Δεν έχει αποσαφηνισθεί ακόμη αν η ανάδρομη συμπεριφορά του είδους αποτελεί γενετική προσαρμογή ή αν είναι συμπεριφορά που απλώς το εξυπηρετεί σε ορισμένα από τα οικοσυστήματα που ζει. Όλοι όμως οι πληθυσμοί του μπορούν μεταναστεύουν ή να προσαρμόζονται στο θαλασσινό νερό.
Κλίμα: Εύκρατο: 10 – 24 °C, 63° N - 53° Ν, 135° Ε - 169° Ε
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: Πολύ Εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: Ναι πολύ διαδεδομένο,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: σε Δημόσια ενυδρεία
Εξάπλωση: Αποτελεί το πλέον διαδεδομένο είδος ψαριού παγκοσμίως. Έχει εισαχθεί από τη Β. Αμερική σε πάρα πολλές χώρες και είναι αυτό που εκτρέφεται στις περισσότερες πεστροφοκαλλιέργειες. Πολλές χώρες έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του.
Βιολογία: Η διατροφή του είδους στη φύση περιλαμβάνει έντομα, ασπόνδυλα και μικρά ιχθύδια. Το διαιτολόγιο του είναι το ίδιο με της άγριας πέστροφας και για αυτό αναπτύσσεται έντονος τροφικός ανταγωνισμός στα φυσικά οικοσυστήματα που συνυπάρχουν. Η διαφορά του από την άγρια πέστροφα είναι ότι δέχεται περισσότερο εύκολα τεχνητή τροφή.
Η περίοδος της αναπαραγωγής του είναι από τον Νοέμβριο μέχρι και τα τέλη Μαρτίου. Τα αβγά του έχουν λίγο μι­κρότερη διάμετρο από αυτά της άγριας πέστροφας. Τα δύο φύλα ωριμάζουν μαζί γεν­νητικά από τον τρίτο χρόνο της ζωή τους.
Νομοθεσία Προστασίας: Καμιά