Γερανόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Γερανόμορφα (Gruiformes) Otididae Tetrax tetrax Χαμωτίδα
       
  Gruidae Grus grus Γερανός
       
  Rallidae Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
    Porzana porzana Στικτοπουλάδα
    Porzana parva Μικροπουλάδα
    Crex crex Ορτυκομάνα
    Gallinula chloropus Νερόκοτα
    Fulica atra Φαλαρίδα