Γουλιανός

Κατηγορία: Ψάρια

goulianos01goulianos02goulianos03goulianos04
Γουλιανός Silurus glanis Linnaeus, 1758 - (Wels catfish)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 500 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 306,0 Kg, Μέγιστη ηλικία: 30 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθικό είδος, ποταμόδρομο, μη μεταναστευτικό του γλυκού νερού. Μπορεί να ζήσει και σε υφάλ­μυρα νερά, όπως στη Βαλτική και στη Μαύρη θάλασσα και απαντάται σε βάθη από 0 μέχρι 30 m.
Προτιμά τις λίμνες με ιλυώδη πυθμένα και τους μεγάλους ποταμούς, στα κατάντη τους, σε περιοχές με βαθιές κοιλότητες, καθώς και τα στά­σιμα νερά.
Κατά την ημέρα παραμένει στον πυθμένα ή στις όχθες, μέσα σε κοιλότητες σε βαθιά νερά ή μέσα σε τρύπες. Πολλές φορές μπαίνει και μέσα στη λάσπη. Κατά τη νύκτα παρουσιάζει έντονη κινητικότητα και πλησιάζει τις αβαθείς περιοχές για αναζήτηση τροφής.
Κλίμα: Εύκρατο: 4 – 20 °C; 62° N - 36° N, 0° E - 80° E
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι
Εξάπλωση: Εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία.
Αρκετές χώρες έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του.
Βιολογία: Είναι σαρκοφάγο είδος. Τρέφεται με ψάρια, βατράχια και ακόμη με μικρά θηλαστικά και υδρόβια πτηνά. Τα νεαρά τρέφονται με μικρά ψαράκια, ασπόνδυλα και πλαγκτονικούς οργανισμούς.
Η περίοδος αναπαραγωγής του είναι από μέσα Μαΐου μέ­χρι μέσα Ιουλίου. Τα αρσενικά ωριμάζουν γεννητικά το 2-3ο χρόνο της ζωής τους, ενώ τα θηλυκά ένα χρόνο αργότερα. Τα αβγά του φέρουν κολλώδη ουσία και προσκολλώνται μεταξύ τους δημιουργώντας συσσωματώματα. Η εκκόλαψη τους γίνεται σε 3-10 μέρες σε θερμοκρασίες νερού 20-25 °C.
Νομοθεσία Προστασίας: BernsConvention: Παράρτημα ΙΙΙ.
RedList: LR/lc