Γριβάδι

Κατηγορία: Ψάρια

grivadi01grivadi02grivadi03grivadi03
Γριβάδι Cyprinus carpioLinnaeus, 1758 - (Common carp)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (SL): 120 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 37,3 Kg, Μέγιστη ηλικία: 20 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθοπελαγικό είδος, ποταμόδρομο, του γλυκού νερού. Μπορεί να ζήσει και σε υφάλ­μυρα νερά.
Απαντάται συνήθως στην εύκρατη ζώνη σε νερά θερμοκρασίας 3-35 οC.
Είναι ανθεκτικό είδος που προτιμά τα στάσιμα νερά των λιμνών και του κάτω ρου των ποταμών. Γενικά προτιμά νερά με αργή ροή, ιλυώδη πυθμένα και άφθονη βλάστηση.
Κλίμα: Εύκρατο: 3 – 32 °C; 60° N - 40° N.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: πολύ εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Εμπορικό
Εξάπλωση: Εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη και σ’ όλη την Ευρασία μέχρι την Κίνα, την Νοτιοανατολική Ασία, την Σιβηρία και την Ινδία.  
Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη που έχουν εισαχθεί σε πολλές χώρες, το όποίο πλέον έχει παγκόσμια εξάπλωση. Αποτελεί το σημαντικότερο είδος για την αλιεία των εσωτερικών νερών και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Αρκετές χώρες έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του. 
Βιολογία: Είναι παμφάγο είδος. Τρέφεται με πλαγκτονικούς οργανισμούς, υδρόβια έντομα, ασπόνδυλα, μαλάκια, οστρακόδερμα, διάφορα υδρόβια φυτά και σπόρους τους οποίους βρίσκει σκάβοντας στον πυθμένα.
Η περίοδος αναπαραγωγής του είναι κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Ένα θηλυκό 47 cm γεννά περίπου 300.000 αβγά. Τα αβγά του φέρουν κολλώδη ουσία και προσκολλώνται στα φύλα των υδρόβιων φυτών σε ρηχές παρόχθιες περιοχές. Εκκολάπτονται σε 3 – 8 ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού που πρέπει να είναι 18-20 οC. 
Νομοθεσία Προστασίας: RedList:(DD)