Δρυοκολαπτόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Δρυοκολαπτόμορφα (Piciformes) Picidae Jynx torquilla Στραβολαίμης
    Picus canus Σταχτοτσικλιτάρα
    Picus viridis Πρασινοτσικλιτάρα
    Dryocopus martius Μαυροτσικλιτάρα
    Dendrocopos major Παρδαλοτσικλιτάρα
    Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλιτάρα
    Dendrocopos medius Μεσοτσικλιτάρα
    Dendrocopos leucotos Λευκονωτοτσικλιτάρα
    Dendrocopos minor Νανοτσικλιτάρα
    Picoides tridactylus Τριδάχτυλος