Ορνιθόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Ορνιθόμορφα
(Galliformes)
Phasianidae Bonasa bonasia Αγριόκοτα
    Tetrao tetrix Λυροπετεινός
    Tetrao urogallus Αγριόκουρκος
       
    Alectoris chukar Νησιωτική πέρδικα
    Alectoris graeca Ορεινή πέρδικα
    Perdix perdix Πεδινή πέρδικα
    Coturnix coturnix Ορτύκι
    Phasianus colchicus Κολχικός φασιανός