Πελαγόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Πελαργόμορφα (Ciconiiformes) Scolopacidae Scolopax rusticola Μπεκάτσα
    Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
    Gallinago gallinago Μπεκατσίνι
    Limosa limosa Λιμόζα
    Numenius tenuirostris Λεπτομύτα
    Numenius arquata Τουρλίδα
    Tringa erythropus Μαυρότρυγγας
    Tringa totanus Κοκκινοσκέλης
    Calidris ferruginea Δρεπανοσκαλίδρα
       
  Charadriidae Vanellus spinosus Αγκαθοκαλημάνα
    Vanellus vanellus Καλημάνα
    Pluvialis squatarola Αργυροπούλι
    Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
    Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
    Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
    Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
    Recurvirostra avosetta Αβοκέτα
       
  Accipitridae Pernis apivorus Σφηκοβαρβακίνα
    Milvus milvus Ψαλιδιάρης
    Milvus migrans Τσίφτης
    Aegypius monachus Μαυρόγυπας
    Gyps fulvus Όρνιο
    Neophron percnopterus Ασπροπάρης
    Gypaetus barbatus Γυπαετός
    Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός
    Aquila heliaca Βασιλαετός
    Aquila chrysaetos Χρυσαετός
    Aquila clanga Στικταετός
    Aquila pomarina Κραυγαετός
    Aquila fasciata Σπιζαετός
    Circaetus gallicus Φιδαετός
    Pandion haliaetus Ψαραετός
       
  Falconidae Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
    Falco naumanni Κιρκινέζι
    Falco peregrinus Πετρίτης
    Falco subbuteo Δενδρογέρακο
    Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
       
  Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Κορμοράνος
    Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
    Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
       
  Ardeidae Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
    Ardea alba Αργυροτσικνιάς
    Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
    Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
    Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
    Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
       
  Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Φλαμίγκο
       
  Threskiornithidae Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα
    Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
       
  Pelecanidae Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
    Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος
       
  Ciconiidae Ciconia nigra Μαυροπελαργός
    Ciconia ciconia Λευκοπελαργός