Περιστερόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Περιστερόμορφα (Columbiformes) Columbidae Columba livia Αγριοπερίστερο
    Columba oenas Φασσοπερίστερο
    Columba palumbus Φάσσα
    Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
    Streptopelia turtur Τρυγόνι