Στρουθόμορφα

Κατηγορία: Στρουθιόμορφα

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Στρουθιόμορφα (Passeriformes) Corvidae Corvus monedula Κάργα
    Corvus frugilegus Χαβαρόνι
    Corvus corax Κοράκι
    Oriolus oriolus Συκοφάγος
       
  Muscicapidae Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης
    Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
    Luscinia megarhynchos Αηδόνι
    Turdus merula Κότσυφας
       
  Sittidae Sitta europaea Δεντροτσοπανάκος
    Sitta neumayer Βραχοτσοπανάκος
       
  Paridae Parus major Καλόγερος
    Periparus ater Ελατοπαπαδίτσα
       
  Aegithalidae Aegithalos caudatus Αιγίθαλος
       
  Sylviidae Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος
    Phylloscopus collybita Δεντροφυλλοσκόπος
    Phylloscopus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
       
  Alaudidae Melanocorypha calandra Γαλιάντρα
    Galerida cristata Κατσουλιέρης
    Lulula arborea Δεντροσταρήθρα
    Alauda arvensis Σιταρήθρα
       
  Passeridae Passer domesticus Σπιτοσπουργίτης
    Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης
    Anthus trivialis Δεντροκελάδα
    Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα
    Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα
    Motacilla alba Λευκοσουσουράδα
       
  Fringillidae Fringilla coelebs Σπίνος
    Serinus serinus Σκαρθάκι
    Carduelis chloris Φλώρος
    Carduelis carduelis Καρδερίνα
    Carduelis spinus Λούγαρο
    Loxia curvirostra Σταυρομύτης