Χηνόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Χηνόμορφα (Anseriformes) Anatidae Cygnus olor Βουβόκυκνος
    Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
    Anser fabalis Χωραφόχηνα
    Anser albifrons Ασπρομετωπόχηνα
    Anser erythropus Νανόχηνα
    Tadorna tadorna Βαρβάρα
    Anas penelope Σφυριχτάρι
    Anas strepera Φλυαρόπαπια
    Anas crecca Κιρκίρι
    Anas platyrhynchos Πρασινοκεφαλόπαπια
    Anas acuta Σουβλόπαπια
    Anas querquedula Σαρσέλα
    Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
    Netta rufina Ροπαλόπαπια
    Aythya ferina Κυνηγόπαπια
    Aythya nyroca Βαλτόπαπια
    Aythya fuligula Τσικνόπαπια
    Mergus serrator Θαλασσοπρίστης
    Mergus merganser Χηνοπρίστης
    Oxyura leucocephala Κεφαλούδι